Laskentakohteet > Yleiset toimitusehdot  

Yleiset toimitusehdot

 

MÄÄRÄLASKENNAN YLEISET TOIMITUSEHDOT 31.3.2004

1. YLEISTÄ

 

1.1

Näitä määrälaskennan yleisiä toimitusehtoja käytetään tilaajan ja NL-Rakennuslaskenta Oy:n (jäljempänä määrälaskentatoimisto) välisissä toimeksiannoissa.

 

1.2

Näiden toimitusehtojen mukaisissa toimeksiannoissa molemmat osapuolet sitoutuvat tehtävän mahdollisimman hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi keskinäiseen vuorovaikutukseen, jossa jatkuvalla molemminpuolisella yhteydenpidolla ja informaation antamisella pyritään varmistamaan tilaajan antaman tehtävän mahdollisimman virheetön suoritus.

 

2. MÄÄRÄLASKENTATOIMISTON ASEMA JA VASTUU

2.1 Määrälaskentatoimiston asema

2.1.1

Määrälaskentatoimiston on määrälaskennan asiantuntijana suoritettava saamansa tehtävä ammattitaitoisesti ja huolellisesti tilaajan antamia toimintaohjeita noudattaen sovitun veloitusperusteen mukaisesti.

 

Määrälaskennan sisältö ja kattavuus toteutetaan tarjouspyynnön mukaisesti Talo-80 määrälaskenta-ohjetta noudattaen sisältäen pääryhmät 1-6 sekä LVIS-aputyöt ellei muuta sisältöä ole sovittu.

 

2.1.2

Määrälaskentatoimisto voi käyttää toimeksiannon suorittamisessa alihankkijana toista henkilöä tai yritystä. Tällöin määrälaskentatoimisto vastaa alihankkijan työstä kuten omastaan.

 

2.2 Määrälaskentatoimiston vastuu

2.2.1

Määrälaskentatoimisto on näissä toimitusehdoissa määritellyllä tavalla vastuussa niistä tilaajalle aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat määrälaskentatoimiston tekemistä virheistä ja laiminlyönneistä.

 

2.2.2

Määrälaskentatoimisto ei vastaa välillisestä vahingosta eikä kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta. Välillisenä vahinkona pidetään muun muassa:

- vahinkoa, joka johtuu tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä tai muusta tulon menetyksestä

- voittoa, joka on jäänyt saamatta sen vuoksi, että sopimus sivullisen kanssa on rauennut tai jäänyt täyttämättä oikein

- muuta samankaltaista, vaikeasti ennakoitavaa vahinkoa.

 

Määrälaskentatoimiston vahingonkorvauksen yläraja on kaikissa tapauksissa enintään määrälaskentatoimiston asiakkaalta saaman palkkion suuruinen.

 

Edellä tässä kohdassa sanottu sääntelee tyhjentävästi määrälaskentatoimiston vahingonkorvausvastuun.

 

2.2.3

Jotta virhe oikeuttaisi vahingonkorvaukseen, tulee yksittäisen virheen olla määrällä mitattuna huomattava ja lisäksi taloudelliselta merkitykseltään yli 0,5 % sekä lisäksi tulee kaikkien virheiden yhteenlasketun arvon olla yli 1 % urakkatarjouksen kokonaissummasta laskettuna.

 

2.2.4

Määrälaskentatoimiston vastuu on voimassa 6 kuukautta siitä, kun määrälaskentaluettelo on toimitettu tilaajalle. Mahdollinen korvausvaatimus tilaajan on ilmoitettava kirjallisesti perusteiltaan riittävästi yksilöitynä ennen määrälaskentatoimiston edellä määritellyn vastuuajan päättymistä uhalla, että tilaaja menettää oikeutensa korvaukseen.

 

 

3. TILAAJAN ASEMA JA VASTUU

3.1 Tilaajan asema

Tilaaja luovuttaa määrälaskentatoimistolle korvauksetta sopimuksen tai vakiintuneen käytännön edellyttämällä tavalla sovitun ajan kuluessa ne työselostukset, piirustukset ja muut asiakirjat, jotka ovat tarpeen määräluettelon laatimiseksi. Mikäli tilaaja muuttaa lisä- tai muutostöiden tai muun sellaisen syyn johdosta alkuperäistä toimeksiantoa, koskee edellä lausuttu myös muuttuneen toimeksiannon suorittamiseksi tarpeellisia asiakirjoja. Määrälaskentatoimisto on tällöin myös oikeutettu korvaukseen näin syntyneistä lisä- ja muutostöistä sekä kiristyneen aikataulun mahdollisesti aiheuttamista ylimääräisistä kustannuksista.

 

Sekä tilaaja että määrälaskentatoimisto ovat toimeksiannon kestäessä velvolliset riittävään molemminpuoliseen yhteydenpitoon ja informaation antamiseen toimeksiannon suorittamisen varmistamiseksi.

 

Saatuaan määräluettelon tilaajan tulee kohtuullisessa ajassa tarkistaa luettelon sisältö ja kattavuus vertaamalla sitä muihin rakentamisasiakirjoihin tai suorittamalla tarkistus muulla tarkoitukseen sopivalla tavalla. Mikäli tilaaja havaitsee syntymässä olevan tai syntyneen virheen tilaajan on välittömästi ja todistettavasti ilmoitettava siitä määrälaskentatoimistolle enempien vahinkojen välttämiseksi.

 

Tilaaja vastaa itse määräluettelon perusteella antamansa urakkatarjouksen kattavuudesta ja riittävyydestä (pl. määrälaskentatoimiston vastuu kohta 2).

 

3.2 Tilaajan vastuu

Tilaaja vastaa määrälaskentatoimistolle antamistaan tiedoista, määräyksistä ja aikataulun noudattamisesta sekä siitä vahingosta, joka määrälaskentatoimistolle aiheutuu tilaajan tekemistä virheistä ja laiminlyönneistä.

 

 

4. OIKEUS MÄÄRÄLASKENTALUETTELOON JA TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

4.1

Tilaajalla ei ole oikeutta ilman määrälaskentatoimiston erikseen kirjallisesti antamaa lupaa käyttää määrälaskentaluetteloa muuhun tarkoitukseen kuin toimeksiannossa on edellytetty eikä oikeutta luovuttaa sitä kolmannen osapuolen käyttöön muussa tarkoituksessa kuin tilaajan oman tarjouksen tekeminen edellyttää.

 

Määrälaskentatoimistolla on oikeus käyttää määrälaskentaluetteloa omiin tarkoituksiinsa sekä ilman tilaajan suostumusta luovuttaa se kolmannelle osapuolelle. Tätä oikeutta työn tuloksen luovuttamiseen kolmannelle määrälaskentatoimistolla ei kuitenkaan ole, jos tilaaja on kirjallisella sopimuksella ostanut yksinoikeuden luetteloon.

 

5. TÖIDEN VIIVÄSTYMINEN JA KESKEYTTÄMINEN

5.1

Työ on suoritettava tilausvahvistuksessa tai muuten sovitussa ajassa kuitenkin siten, että tilaajan toimesta syntyneet lisä- ja muutostyöt oikeuttavat niiden vaatiman työmäärän mukaiseen pidennykseen. Lisä- ja muutostöiden korvaamisesta syntynyt erimielisyys ei oikeuta määrälaskentatoimistoa keskeyttämään työtä, ellei lisä- tai muutostyön aiheuttama työmäärän lisäys ole merkittävä alkujaan sovittuun työmäärään nähden.

 

5.2

Ellei määrälaskentatoimisto voi toimistosta johtuvasta syystä huomioiden urakkalaskenta-asiapapereiden täydennyslähetysten vaikutus noudattaa sovittua aikataulua, on määrälaskentatoimisto velvollinen korvaamaan tilaajalle mahdollisesti syntyneen vahingon noudattaen mitä kohdassa 2. ”Määrälaskentatoimiston asema ja vastuu” on säädetty. Ko. kohdassa sanottu sääntelee tyhjentävästi määrälaskentatoimiston viivästymisestä aiheutuvan vastuun. Tilaajan tulee esittää määrälaskentatoimistolle välittömästi viivästyksen aiheuttaman vahingon määrä ja peruste, jotta hän olisi oikeutettu korvaukseen.

 

5.3

Ellei työtä tilaajasta riippuvasta syystä voida suorittaa ajassa tai työ joudutaan keskeyttämään, on tilaaja velvollinen korvaamaan määrälaskentatoimistolle mahdollisesti syntyneen vahingon huomioiden, mitä kohdassa 3 ”Tilaajan asema ja vastuu” on säädetty. Vahingonkorvaus on enintään menetetyn palkkion suuruinen.

 

5.4

Jos viivästyminen tai keskeyttäminen johtuu osapuolista riippumattomista syistä, on tilaaja kuitenkin velvollinen korvaamaan määrälaskentatoimistolle ne kustannukset, jotka ovat syntyneet ennen keskeyttämistä.

 

5.5

Mikäli määrälaskentatoimisto tai tilaaja havaitsee, että töiden viivästyminen tai keskeyttäminen on jostakin syystä mahdollinen, on havainnon tehnyt osapuoli velvollinen välittömästi informoimaan siitä toista osapuolta, vaikka viivästymisen tai keskeyttämisen todennäköisyys ei vielä olekaan huomattava.

 

 

6. SOPIMUKSEN PURKAMINEN

6.1

Määrälaskentatoimistolla on oikeus purkaa sopimus, jos tilaaja asetetaan konkurssiin tai jos tilaaja olennaisesti viivästyy sopimuksen mukaisen maksuvelvollisuutensa täyttämisestä. Sama oikeus purkaa sopimus on määrälaskentatoimistolla myös, jos tilaaja muutoin menettelee tai olennaisesti toimii tehdyn sopimuksen vastaisesti.

 

Jos määrälaskentatoimisto purkaa sopimuksen tilaajasta johtuvasta syystä, on toimisto oikeutettu saamaan korvauksen suoritetusta työstä sovittujen veloitusperusteiden mukaisesti.

 

6.2

Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos määrälaskentatoimisto asetetaan konkurssiin, lopettaa toimintansa tai sopimuksen mukaisen työn suoritus edistyy niin hitaasti, että on erittäin ilmeistä, että työ ei valmistu sovitussa ajassa. Sama oikeus purkaa sopimus tilaajalla on myös, jos määrälaskentatoimisto muutoin menettelee olennaisesti tehdyn sopimuksen vastaisesti.

 

Jos tilaaja purkaa sopimuksen määrälaskentatoimistosta riippuvasta syystä, ei toimistolla ole oikeutta korvaukseen muusta kuin siitä työn osasta, jonka tilaaja on voinut käyttää hyväkseen tai jonka tilaaja muutoin on hyväksynyt.

 

 

7. ERIMIELISYYDET

 

Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet, jollei niistä ole voitu sopia neuvotteluteitse, ratkaisee Turun käräjäoikeus.

 

NL-Rakennuslaskenta Oy